Posted on poniedziałek, wrzesień 2nd at 06:26PM with 141 notek

tagged as: moon, bruno mars, talking to the moon, beautiful,
 1. secretstellstories zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 2. shutup-and-kissme-fool zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 3. danceonasingleprayerx zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 4. pinkfireworkpink zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 5. soymiriam zreblogował(a) to od call-me-xavy-and-grab-my-beard
 6. sexbeatgo zreblogował(a) to od call-me-xavy-and-grab-my-beard
 7. telescope-smiles zreblogował(a) to od call-me-xavy-and-grab-my-beard
 8. call-me-xavy-and-grab-my-beard zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 9. usedtobe-golden zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 10. 53l1a zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 11. itsnakitaa zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 12. chrisionna zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 13. adamas-invincible zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 14. lowgy zreblogował(a) to od berserkerlonewolf
 15. northkarolina zreblogował(a) to od nobodys-businessss
 16. nobodys-businessss zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 17. flightofthewren zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 18. mimmyuniverse zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 19. gabbyteatop zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 20. resultings zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 21. understanding-lost-thoughts zreblogował(a) to od theperksofbeingaswaggyloser
 22. theperksofbeingaswaggyloser zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 23. yizus22 zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 24. iiwa-kashi zreblogował(a) to od sickofbeing-sick
 25. sickofbeing-sick zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 26. greeneyesdoublelbow7 zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 27. sesam-materio zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 28. isamukun zreblogował(a) to od slowlyrippingapart
 29. slowlyrippingapart zreblogował(a) to od fr0wning
 30. fr0wning zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
RIFFŇ ACONLISTD INFOINAM Converted from yin-yang.gif IART Built with AniTuner anih$ $   LISTN framiconB  ## , ( # F  3 f ™ Ě ˙ 3 33 f3 ™3 Ě3 ˙3 f 3f ff ™f Ěf ˙f ™ 3™ f™ ™™ Ě™ ˙™ Ě 3Ě fĚ ™Ě ĚĚ ˙Ě ˙ 3˙ f˙ ™˙ Ě˙ ˙˙ 3 3 3 f 3 ™ 3 Ě 3 ˙ 3 33 333 f33 ™33 Ě33 ˙33 f3 3f3 ff3 ™f3 Ěf3 ˙f3 ™3 3™3 f™3 ™™3 Ě™3 ˙™3 Ě3 3Ě3 fĚ3 ™Ě3 ĚĚ3 ˙Ě3 ˙3 3˙3 f˙3 ™˙3 Ě˙3 ˙˙3 f 3 f f f ™ f Ě f ˙ f 3f 33f f3f ™3f Ě3f ˙3f ff 3ff fff ™ff Ěff ˙ff ™f 3™f f™f ™™f Ě™f ˙™f Ěf 3Ěf fĚf ™Ěf ĚĚf ˙Ěf ˙f 3˙f f˙f ™˙f Ě˙f ˙˙f ™ 3 ™ f ™ ™ ™ Ě ™ ˙ ™ 3™ 33™ f3™ ™3™ Ě3™ ˙3™ f™ 3f™ ff™ ™f™ Ěf™ ˙f™ ™™ 3™™ f™™ ™™™ Ě™™ ˙™™ Ě™ 3Ě™ fĚ™ ™Ě™ ĚĚ™ ˙Ě™ ˙™ 3˙™ f˙™ ™˙™ Ě˙™ ˙˙™ Ě 3 Ě f Ě ™ Ě Ě Ě ˙ Ě 3Ě 33Ě f3Ě ™3Ě Ě3Ě ˙3Ě fĚ 3fĚ ffĚ ™fĚ ĚfĚ ˙fĚ ™Ě 3™Ě f™Ě ™™Ě Ě™Ě ˙™Ě ĚĚ 3ĚĚ fĚĚ ™ĚĚ ĚĚĚ ˙ĚĚ ˙Ě 3˙Ě f˙Ě ™˙Ě Ě˙Ě ˙˙Ě ˙ 3 ˙ f ˙ ™ ˙ Ě ˙ ˙ ˙ 3˙ 33˙ f3˙ ™3˙ Ě3˙ ˙3˙ f˙ 3f˙ ff˙ ™f˙ Ěf˙ ˙f˙ ™˙ 3™˙ f™˙ ™™˙ Ě™˙ ˙™˙ Ě˙ 3Ě˙ fĚ˙ ™Ě˙ ĚĚ˙ ˙Ě˙ ˙˙ 3˙˙ f˙˙ ™˙˙ Ě˙˙ ˙˙˙  ((( 222 <<< FFF PPP ZZZ ddd nnn xxx ‚‚‚ ŚŚŚ –––     ŞŞŞ ´´´ ľľľ ČČČ ŇŇŇ ÜÜÜ ććć đđđ € € €€ € € € €€ €€€ ŔŔŔ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙˙ ß ç ä×ß ßßß ä×× ßë×ëß ××× ß×××ß î××× ßë×ëß ä××××ß ßßß î××××ç ß×××××× ä××××××ç ë×××××××ß î××××××××çß î××××××××××çä î×××××××××××××îçß î××××××××××××××××ëä ë×××××××××××××××××î ä××××××××××××××××××ë ß×××××××××××××××××××ä ×××××××××××××××××××ë ä××××××××××ëëë×××××× ×××××××××ëß ßë××××× ××××××××ë ë××××× ä×××××××ëß ßë××××ë ä×××××××ëëë×××××ä ä ×××××××××××××× ×ä ä××××××××××× ××ä ßäëîîîëäß ×××ä ˙˙˙˙ŕ ˙˙˙˙ŕ ˙ř˙ŕ ˙Ŕ ˙ŕ ˙ ?ŕ ţ ŕ ü ŕ ř ŕ đ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ € ` € ` € ` € ` € ` € ` € ` € ` Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ đ ŕ ˜ ŕ Ś ŕ † ŕ ƒ ?ŕ Ŕ ˙ŕ ř˙ŕ ˙˙˙˙ŕ