Posted on poniedziałek, wrzesień 2nd at 06:26PM with 162 notki

tagged as: moon, bruno mars, talking to the moon, beautiful,
 1. swaggjacky02 zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 2. comingfromwonderland zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 3. thisisntjessie zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 4. runningaroundinmydream zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 5. howwedolove zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 6. dakota-wesley zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 7. metallicasevenvampir zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 8. alyssaguzmann zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 9. kaiitliinnn zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 10. callingitcrow zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 11. amiihh zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink i dodał(a):
  :c
 12. secretstellstories zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 13. anarodriguezos zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 14. danceonasingleprayerx zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 15. pinkfireworkpink zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 16. usedtobe-golden zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 17. itsnakitaa zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 18. chrisionna zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 19. adamas-invincible zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 20. lowgy zreblogował(a) to od berserkerlonewolf
 21. northkarolina zreblogował(a) to od nobodys-businessss
 22. nobodys-businessss zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 23. flightofthewren zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 24. mimmyuniverse zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 25. gabbyteatop zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 26. resultings zreblogował(a) to od itisironicdontyouthink
 27. understanding-lost-thoughts zreblogował(a) to od the-perks-of-being-a-l0ser
RIFFŇ ACONLISTD INFOINAM Converted from yin-yang.gif IART Built with AniTuner anih$ $   LISTN framiconB  ## , ( # F  3 f ™ Ě ˙ 3 33 f3 ™3 Ě3 ˙3 f 3f ff ™f Ěf ˙f ™ 3™ f™ ™™ Ě™ ˙™ Ě 3Ě fĚ ™Ě ĚĚ ˙Ě ˙ 3˙ f˙ ™˙ Ě˙ ˙˙ 3 3 3 f 3 ™ 3 Ě 3 ˙ 3 33 333 f33 ™33 Ě33 ˙33 f3 3f3 ff3 ™f3 Ěf3 ˙f3 ™3 3™3 f™3 ™™3 Ě™3 ˙™3 Ě3 3Ě3 fĚ3 ™Ě3 ĚĚ3 ˙Ě3 ˙3 3˙3 f˙3 ™˙3 Ě˙3 ˙˙3 f 3 f f f ™ f Ě f ˙ f 3f 33f f3f ™3f Ě3f ˙3f ff 3ff fff ™ff Ěff ˙ff ™f 3™f f™f ™™f Ě™f ˙™f Ěf 3Ěf fĚf ™Ěf ĚĚf ˙Ěf ˙f 3˙f f˙f ™˙f Ě˙f ˙˙f ™ 3 ™ f ™ ™ ™ Ě ™ ˙ ™ 3™ 33™ f3™ ™3™ Ě3™ ˙3™ f™ 3f™ ff™ ™f™ Ěf™ ˙f™ ™™ 3™™ f™™ ™™™ Ě™™ ˙™™ Ě™ 3Ě™ fĚ™ ™Ě™ ĚĚ™ ˙Ě™ ˙™ 3˙™ f˙™ ™˙™ Ě˙™ ˙˙™ Ě 3 Ě f Ě ™ Ě Ě Ě ˙ Ě 3Ě 33Ě f3Ě ™3Ě Ě3Ě ˙3Ě fĚ 3fĚ ffĚ ™fĚ ĚfĚ ˙fĚ ™Ě 3™Ě f™Ě ™™Ě Ě™Ě ˙™Ě ĚĚ 3ĚĚ fĚĚ ™ĚĚ ĚĚĚ ˙ĚĚ ˙Ě 3˙Ě f˙Ě ™˙Ě Ě˙Ě ˙˙Ě ˙ 3 ˙ f ˙ ™ ˙ Ě ˙ ˙ ˙ 3˙ 33˙ f3˙ ™3˙ Ě3˙ ˙3˙ f˙ 3f˙ ff˙ ™f˙ Ěf˙ ˙f˙ ™˙ 3™˙ f™˙ ™™˙ Ě™˙ ˙™˙ Ě˙ 3Ě˙ fĚ˙ ™Ě˙ ĚĚ˙ ˙Ě˙ ˙˙ 3˙˙ f˙˙ ™˙˙ Ě˙˙ ˙˙˙  ((( 222 <<< FFF PPP ZZZ ddd nnn xxx ‚‚‚ ŚŚŚ –––     ŞŞŞ ´´´ ľľľ ČČČ ŇŇŇ ÜÜÜ ććć đđđ € € €€ € € € €€ €€€ ŔŔŔ ˙ ˙ ˙˙ ˙ ˙ ˙ ˙˙ ˙˙˙ ß ç ä×ß ßßß ä×× ßë×ëß ××× ß×××ß î××× ßë×ëß ä××××ß ßßß î××××ç ß×××××× ä××××××ç ë×××××××ß î××××××××çß î××××××××××çä î×××××××××××××îçß î××××××××××××××××ëä ë×××××××××××××××××î ä××××××××××××××××××ë ß×××××××××××××××××××ä ×××××××××××××××××××ë ä××××××××××ëëë×××××× ×××××××××ëß ßë××××× ××××××××ë ë××××× ä×××××××ëß ßë××××ë ä×××××××ëëë×××××ä ä ×××××××××××××× ×ä ä××××××××××× ××ä ßäëîîîëäß ×××ä ˙˙˙˙ŕ ˙˙˙˙ŕ ˙ř˙ŕ ˙Ŕ ˙ŕ ˙ ?ŕ ţ ŕ ü ŕ ř ŕ đ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ € ` € ` € ` € ` € ` € ` € ` € ` Ŕ ŕ Ŕ ŕ Ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ ŕ đ ŕ ˜ ŕ Ś ŕ † ŕ ƒ ?ŕ Ŕ ˙ŕ ř˙ŕ ˙˙˙˙ŕ